Museum Buren & Oranje - Oude Raadhuis - Markt 1 - 4116 BE Buren - 0344-571922 of 571255

 

 logo b.jpg

 

Hierbij wordt  de Balans en de staat van Baten en lasten vam 2016 getoond

 

Jaarrekening 2016 van St.Oud Buren            RSIN: 0089.79.996

2 Jaarrekening

2.1 Balans per 31-12-2016

Activa                                                  31-12-2016  01-01-2016

 Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa                                2               2

                                                                                                                                                    

 Voorraden

Voorraden exclusief onderhanden werk                        6.710          9.550


Vorderingen

Vordering omzetbelasting                                            6.833          5.939


Liquide middelen                                                     18.605         16.905

Totaal activa                                                            32.150        32.396

                                                                               

Passiva                                                               31-12-2016  01-01-2016

Eigenvermogen

Overige fiscale vermogens                                         25.000        24.936

                                

Kort lopende schulden

Schulden aan Leveranciers en handelskredieten                   0         1.260

Overige kortlopende schulden                                      7.150         6.200

                                                                                 7.150        7.460

Totaal passiva                                                          32.150       32.396


2.2 Winst-en verliesrekening


Opbrengsten                                                  2016                  2015

Netto-omzet                                   3.853      25.29%    3.615    22.88%

Overige opbrengsten                      11.385      74.71%  12.184   77.12%

                                                   15.238      100.%   15.799  100.%


Kosten van grond- en hulpstoffen

uitbesteed wek, e.d.

kosten van inkoop van de verk. -190        1.25%       2.929       18.54%

Overige bedrijfskosten

Huisvestingkosten                     3.385      22.21%      3.137      19.86%

Verkoopkosten                          9.971      65.44%      8.291      52.48%

Andere kosten                           1.537     10.09%       1.195       7.56%

                                                -14.893   -97.74%  12.623   -79.90%

Financiele baten en lasten

Opbrengsten van banktegoeden         94       0.62%          70       0.44%

Kosten van schulden rentelasten      -351      -2.30%      -252     -1.60%

en soortgelijke kosten                     -257      -1.69%      -182     -1.15% 


 Saldo winstberekening                     278       1.82%         65      0.41%

Verschuldigde VPB                                0         -%              0          -%

Saldo winst na belasting                    278       1.82%         65      0.41%

                                                      ======================